Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Reklamácie

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Reklamácie
   
S P Ä Ť
Game info
  1. Práva, ktorá má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.
  2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený v nepravidelnej autobusovej doprave objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa prechádzajúcej vety ne reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.
  3. Objednávatelia prepravy (prepravcovia) môžu podať reklamáciu len písomne. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.
  4. Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočných odkladov najneskoršie do šiestich mesiacov, ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala, alebo sa mala vykonať.
  5. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods. 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho ne jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     36 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT