Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Preprava batožiny cestujúceho

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Preprava batožiny cestujúceho
   
S P Ä Ť
Game info
 1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.
 2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom.
 3. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.
 4. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, dĺžku, úpravu alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore pre batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.
 5. Z prepravy sú vylúčené:
 6. a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi, b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy, c) veci ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo autobus, najmä pre nevhodný spôsob balenia, d) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu, e) batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg, f) cestovná batožina, ktorej hodnota presahuje 330,- €.
 7. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do autobusu zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a podobných obaloch.
 8. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.
 9. Bez schránky nemožno vziať do autobusu psa . V jednom autobuse sa smie prepravovať najviac jeden pes .
 10. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale (púzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.
 11. Cestujúci môžu vziať do vozidla so sebou najviac tri cestovné batožiny, ak to možnosti danej prepravy dovoľujú so súhlasom vodiča aj ďalšie batožiny.
 12. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
 13. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri nakladaní a vykladaní batožiny primeranú pomoc.
 14. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
 15. Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa o jej vydanie.
 16. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
 17. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci prípadne zvieratá, ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
 18. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to dopravcovi a zabezpečí, aby bola táto batožina odovzdaná dopravcovi v jeho sídle, napr. v oddelení strát a nálezov, oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.
 19. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu stanovených v § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 20. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
 21. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 70,- €.
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     48 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT