Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Povinnosti a zodpovednosť dopravcu

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
   
S P Ä Ť
Game info
  1. Všeobecné povinnosti dopravcu:
  2. a) vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku, b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel. c) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
  3. Dopravca je ďalej povinný:
  4. a) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny, b) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave a označené a na pravom boku tabuľkou veľkosti najmenej 600 x 150 mm s nápisom „ Zájazd“ prípadne iným vhodným nápisom vyjadrujúcim povahu uskutočňovanej prepravy, napríklad Zmluvná preprava, Kyvadlová preprava, Okružná jazda alebo Vyhliadková jazda, doplnená názvom zmluvného prepravcu alebo cieľovou zastávkou. Veľkosť písma nápisu je najmenej 75 mm, veľkosť písma dopĺňajúceho nápisu je najmenej 30 mm, c) zariadenie dopravcu v autobuse ( napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim, d) zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb, e) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody, f) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, g) pri nepravidelnej preprave osôb je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú tým, že preprava nebola vykonaná včas.
  5. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu ( ďalej len „prepravná povinnosť“).
  6. Zodpovednosť dopravcu za škodu spôsobenú prevádzkou autobusu vychádza z ustanovení § 427 až 431 Občianskeho zákonníka:
  7. a) fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky, b) svojej zodpovednosti sa nemôže dopravca zbaviť, ak škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke c) inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať, d) dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví, tak za spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opatrovať, e) namiesto prevádzkovateľa dopravného prostriedku zodpovedá ten, kto použije dopravný prostriedok bez vedomia alebo proti vôli prevádzkovateľa, prevádzkovateľ zodpovedá spoločne s ním, ak takéto použitie dopravného prostriedku svojou nedbanlivosťou umožnil, f) ak je dopravný prostriedok v oprave, zodpovedá počas opravy prevádzkovateľ podniku, v ktorom sa oprava vykonáva, a to rovnako ako prevádzkovateľ dopravného prostriedku.
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     72 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT