Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Mimoriadne udalosti počas prepravy

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Mimoriadne udalosti počas prepravy
   
S P Ä Ť
Game info
 1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácii následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov dopravnej nehody, poškodenia iného majetku (cestovného zariadenia a pod.) a hlavne na zaradení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu po nehode.
 2. Ak bolo nevyhnutné k vyslobodeniu zranených osôb pohybovať po nehode vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne čísla ich vozidiel.
 3. Postup vodiča resp. osádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 50 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody:
 4. a) bezodkladne zastaviť vozidlo, b) zdržať sa použitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, ak by bolo na ujmu zistenia či pred jazdou alebo počas jazdy použil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku,
 5. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:
 6. a) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, f) bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda , a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť ich prostredníctvom Policajného zboru, nemusí to oznámiť, ak hmotná škoda bola spôsobená na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý také upovedomenie vykonať.
 7. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niekom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo ak na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desať násobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom (Zákonom národnej rady SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov), účastník dopravnej nehody je povinný:
 8. a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi, b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy, c) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 9. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5.účastníci dopravnej nehody sú povinný postupovať podľa odseku 5. len ak sa výslovne nedohodli inak.
 10. Osádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá dopravcu sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
 11. Dopravca v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami, má za povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenie a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie, znečistenie alebo poškodenie komunikácie nie je v jeho možnostiach je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následne náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.
 12. Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinný:
  a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
  b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
  c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
 13. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinný pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 9
   
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     76 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT